RvR: indexering vergoeding, inschrijvingsvoorwaarden, aangepaste eigen bedrage 2023

Een nieuw jaar. Hier een checklist voor advocaten die op basis van toevoeging rechtsbijstand verlenen:

1 Indexering vergoeding: Het basisbedrag voor toevoegingen afgegeven op of na 1 januari 2023 is bepaald op €120,20. De kostenvergoeding bedraagt €21,46. Aldus een (zeer/te) geringe verhoging van uw vergoeding.

2 Lees de nieuwe inschrijvingsvoorwaarden aandachtig door. Check ook op welke rechtsgebieden u bij de RvR staat ingeschreven. Dit kan afwijken van de door u opgegeven rechtsgebieden bij de Orde van Advocaten.

3 Check uw opdrachtbevestigingen voor toevoegingscliënten en vermeld de nieuwe inkomens- en vermogensnormen. Tip: wijs uw cliënten op de gevolgen hercontrole inkomen! Hieronder vindt u de bedragen die een geringe verhoging ten opzichte van 2022 laten zien. Deze tabellen staan gepubliceerd op de website van de RvR.

Reguliere toevoeging

Inkomensnormen en eigen bijdragen reguliere toevoeging

Alleenstaand

Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin

Fiscaal jaarinkomen

Eigen bijdrage

Fiscaal jaarinkomen

t/m € 21.300 € 218 t/m € 29.600
€ 21.301 – € 22.000 € 402 € 29.601 – € 30.700
€ 22.001 – € 23.300 € 574 € 30.701 – € 32.100
€ 23.301 – € 25.300 € 747 € 32.101 – € 35.900
€ 25.301 – € 30.000 € 918 € 35.901 – € 42.400
Boven de € 30.000 Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging
Boven de € 42.400

Personen- en familierecht

Alleenstaand Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin

Fiscaal jaarinkomen

Eigen bijdrage

Fiscaal jaarinkomen

t/m € 21.300 € 380 t/m € 29.600
€ 21.301 – € 22.000 € 460 € 29.601 – € 30.700
€ 22.001 – € 23.300 € 632 € 30.701 – € 32.100
€ 23.301 – € 25.300 € 804 € 32.101 – € 35.900
€ 25.301 – € 30.000 € 949 € 35.901 – € 42.400
Boven de € 30.000 Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging
Boven de € 42.400

Korting op de eigen bijdrage

Wanneer het Juridisch Loket een diagnosedocument heeft opgesteld en de Raad een toevoeging verleent, krijgt u een korting van € 59,- op deze eigen bijdrage. Sinds maart 2020 past de Raad deze korting van € 59,- op de eigen bijdrage automatisch toe en hoeft u niet eerst naar het Juridisch Loket om een diagnosedocument te verkrijgen.

 

READ MORE

Contante betalingen? Opgepast!

In sommige gevallen betaalt een cliënt een declaratie niet per bank maar contant. Bijvoorbeeld als er beslag is gelegd op zijn bankrekening. Dit is toegestaan.

Uitgangspunt volgens art. 6.27 van de Verordening op de Advocatuur is dat betalingen giraal plaats dienen te vinden. Uitzondering daarop is dat “er feiten en omstandigheden zijn die een contante betaling rechtvaardigen”, zoals in het bovenstaande voorbeeld.
Wel dient een advocaat (vooraf) in overleg te treden met de deken indien eenzelfde cliënt over een periode van een jaar een bedrag van €5.000 contant betaalt.

Uit onderzoek van de dekens is gebleken dat deze regel bij veel (strafrecht)advocaten niet scherp op het netvlies staat. Er zijn 45 strafrechtkantoren onderzocht waarvan een ‘royale meerderheid’ contant geld heeft aangenomen. Het bleek dat in 2018 en 2019 de tuchtregels veelvuldig werden geschonden.
De dekens hebben strenger toezicht aangekondigd. Mogelijk zal in de nieuwe jaarlijkse vragenlijst een vraag over het aannemen van contante betalingen worden opgenomen.

Voor nu lijken de ‘overtreders’ goed weg te komen. De dekens trekken zelf het boetekleed aan door te stellen dat zij hier eerder tegen hadden moeten optreden. Het OM hanteert een terughoudend opsporings- en vervolgingsbeleid voor advocaten.
Het is goed denkbaar dat controle op het aannemen van contante betalingen wordt verscherpt en in het verlengde daarvan eerder wordt overgegaan tot sancties van hetzij de Orde, hetzij het OM.

Een gewaarschuwd advocaat telt voor twee.

READ MORE

Tip: Check uw opdrachtbevestiging toevoegingszaken

Zijn er meerdere toevoegingen verstrekt voor hetzelfde rechtsbelang, bijv. voor bezwaar, beroep, hoger beroep en kort geding? Dan wordt volgens de uitspraak van de RvS (ECLI:NL:RVS:2021:1909) het totale financiële resultaat beoordeeld en niet enkel het resultaat van de laatst verstrekte toevoeging.

Soms worden meerdere toevoegingen voor hetzelfde rechtsbelang door verschillende advocaten aangevraagd. Juist dan is het belangrijk om dit volledig in uw opdrachtbevestiging te hebben verwoord. Immers, u kunt niet inschatten of een vervolg in de procedure zal leiden tot een resultaatsbeoordeling met intrekken van de toevoegingen tot gevolg.

De Raad voor Rechtsbijstand zal na de resultaatsbeoordeling zowel de cliënt als de advocaat op de hoogte stellen indien de toevoeging op basis hiervan wordt ingetrokken. Belangrijk dus om in uw opdrachtbevestiging in toevoegingszaken duidelijk op te nemen dat er een mogelijkheid is dat de toevoeging op een later tijdstip zal worden ingetrokken. Zo kunt u als advocaat een commercieel tarief in rekening brengen, net als u aan andere betalende particulieren doet. De Raad voor Rechtsbijstand zal de uitbetaalde vergoeding bij de rechtszoekende invorderen; u kunt het verschil tussen uw commerciële tarief en de toevoegvergoeding bij de cliënt in rekening brengen.

READ MORE

Meer geld voor sociale advocatuur

Op Prinsjesdag zal het demissionaire kabinet bekend maken dat er 154 miljoen euro extra wordt uitgetrokken voor ‘een duurzaam stelsel van gefinancierde rechtsbijstand en een redelijke beloning voor sociaal advocaten’, aldus de NOvA.

Het is nog niet duidelijk hoe dit geld besteed zal gaan worden. Hiermee komt een eerlijkere beloning voor sociaal advocaten in zicht en zal het hopelijk aantrekkelijker worden voor advocaten om zich in te zetten voor rechtzoekenden die gebruik (moeten) maken van een toevoeging. Hopelijk zullen rechtzoekenden dan gemakkelijker een advocaat voor hun zaak vinden want het stelsel kraakt en piept in zijn voegen.

READ MORE

Vóór 1 april beschikbaarheid piket opgeven

Bent u piketadvocaat? U heeft nog slechts enkele dagen om uw beschikbaarheid en verhinderdata op te geven via MijnRvR. De deadline is 1 april a.s.

Het nieuwe piketrooster voor de periode juli t/m december 2021 wordt daarna opgesteld. De piketdiensten worden per specialisatie en per piketplanning (regio) op basis van evenredigheid toegewezen aan de deelnemende piketadvocaten.

READ MORE

Te nemen acties door advocaat bijstand toeslagenaffaire

Staat u gedupeerden van de toeslagenaffaire bij en heeft u eigen bijdrage van uw cliënt ontvangen? Dan dient u dat terug te betalen.

Per 1 maart jl. is de Subsidieregeling pakket rechtsbijstand herstelregelingen kinderopvangtoeslag (HKT) in werking getreden. Vanaf 15 maart a.s. kan iedere bij de Belastingdienst/Toeslagen bekende gedupeerde van de toeslagenaffaire zich bij de Raad voor Rechtsbijstand aanmelden.

Vergeet niet om u als advocaat aan te melden bij de RvR voor deze regeling. Hier vindt u het formulier waarmee u zich kunt aanmelden: verzoek-tot-deelname-herstelregelingen-kinderopvangtoeslag-1.0
De RvR matcht gedupeerde ouders met een geschikte advocaat. Een gedupeerde mag ook een voorkeursadvocaat aan de RvR doorgeven.

De Legal Aid Desk van @Law is u graag van dienst met de administratie rondom deze toevoegingen. Via een apart declaratieformulier moet de vergoeding worden aangevraagd.

Grofweg de volgende vergoedingen zijn in de HKT bepaald:

  • Administratieve kosten €30,00
  • 4 punten, voor rechtsbijstand bij het verzamelen en beoordelen van de voor het verzoek tot herstel benodigde stukken en het geven van advies tot aan het opstellen van de zienswijze op de voorlopige beslissing
  • 2 punten voor de rechtsbijstand bij het opstellen van de zienswijze op de voorlopige beslissing
  • 2 punten voor de rechtsbijstand bij het bezwaar tegen de uiteindelijke beschikking van Belastingdienst/Toeslagen op het verzoek tot herstel
  • 2 punten voor elk oudergesprek waarbij rechtsbijstand is verleend
  • 2 punten indien de rechtsbijstand is verleend bij een verzoek tot vergoeding van hogere werkelijk geleden schade
  • 2 punten voor de rechtsbijstand bij het bezwaar tegen de beschikking van Belastingdienst/Toeslagen tot vergoeding van hogere werkelijk geleden schade
  • 2 punten indien door de advocaat de hulp van een deskundige op het gebied van het schadevergoedingsrecht is ingeroepen

Onze Legal Aid Desk helpt u om een en ander te stroomlijnen zodat u focus kunt houden op de juridische aspecten. Hier leest u daar meer over.

 

READ MORE

Nieuwe wetgeving schulden, beslag en faillissement

In 2021 zijn diverse veranderingen omtrent schulden, beslag en faillissement doorgevoerd. Belangrijke informatie voor curatoren, bewindvoerders en ook voor onze medewerkers van het Legal Back Office. @Law kan u assisteren bij de boedeladministratie en -beschrijving, crediteurenadministratie, rapportage van de voortgang, financiële administratie, de communicatie met zowel crediteuren als debiteuren en alle overige werkzaamheden omtrent faillissement en bewindvoering. U het juridische werk, wij de rest.

Hier een overzicht van de belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2021:

Voorkomen van faillissementen – Wetsvoorstel homologatie onderhands akkoord (HFW)
Nu veel ondernemingen door de coronapandemie hun bedrijfsvoering niet op de gebruikelijke manier kunnen voortzetten, is de verwachting dat meer ondernemingen te maken krijgen met geldproblemen en misschien zelfs met een dreigend faillissement. De Wet Homologatie Onderhands Akkoord kan een oplossing bieden. De wet maakt het voor ondernemingen makkelijker om een akkoord te bereiken met de schuldeisers en aandeelhouders over de herstructurering van schulden.
Dit voorstel is een onderdeel van het Programma “Herijking Faillissementsrecht”. Het introduceert een regeling voor de totstandkoming van een dwangakkoord buiten faillissement. Het voorstel maakt mogelijk dat de herstructurering van problematische schulden vroegtijdig kan plaatsvinden op basis van een akkoord tussen de onderneming en haar schuldeisers en aandeelhouders. Indien het akkoord door de meerderheid van de schuldeisers en aandeelhouders wordt ondersteund, kunnen schuldeisers en aandeelhouders die zich er op onredelijke gronden tegen verzetten tot medewerking worden gedwongen door een algemeen verbindend verklaring van het akkoord door de rechter.

Hier leest u meer.

Betalingsuitstel faillissementen door corona – Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV
Ook is een betalingsuitstelregeling opgenomen in de Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV. Deze tijdelijke regeling gaat vandaag in. Als het faillissement van een onderneming wordt aangevraagd of zijn continuïteit in gevaar komt door beslag- of executiemaatregelen van een schuldeiser, kan de ondernemer dit tegenhouden en de rechter verzoeken om betalingsuitstel. Ondernemers kunnen dan een betalingsuitstel tegen de betreffende schuldeiser krijgen, met als doel hun tijdelijke liquiditeitsproblemen op te lossen en een faillissement af te wenden. Hiervoor zouden ondernemers bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord, zie hierboven.

Hier leest u meer.

Adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind
Mensen met problematische schulden krijgen betere hulp, doordat gemeenten na de instelling van een beschermingsbewind de rechter mogen adviseren over oplossingen. Dat kan voortzetting van het schuldenbewind zijn of een lichtere vorm van gemeentelijke schuldhulpverlening. Dit wordt mogelijk gemaakt door een wet, die mede namens staatssecretaris Van ’t Wout van SZW is opgesteld. Het adviesrecht voor gemeenten zorgt ervoor dat mensen met schulden de meest passende vorm van ondersteuning krijgen.

De kantonrechter beslist over het verzoek om beschermingsbewind in te stellen over een of meer goederen van de rechthebbende (art. 1:431 BW). Een grond voor het instellen van bewind is het hebben van problematische schulden. Indien de rechthebbende de beloning van de bewindvoerder niet kan betalen, worden deze kosten door de gemeente vergoed uit de bijzondere bijstand. In het regeerakkoord is opgenomen dat “gemeenten een adviesrecht krijgen in de gerechtelijke procedure rondom schuldenbewind”. Het wetsvoorstel strekt tot uitvoering daarvan.

Hier leest u meer.

Herziening beslag- en executierecht
Een schuldeiser mag maatregelen nemen als zijn rekeningen niet worden betaald. Maar het moet niet zover gaan dat mensen geen kant meer op kunnen. Daarom zijn de regels voor het executie- en beslagrecht herzien. De wet wordt in drie stappen ingevoerd, waarbij per 1 oktober 2020 al is geregeld dat in beginsel geen beslag meer wordt gelegd op bijvoorbeeld de inboedel van mensen met schulden als de kosten van verkoop hoger zijn dan de opbrengsten. Per 1 januari 2021 is het niet langer mogelijk om de gehele bankrekening van iemand met schulden op te eisen. Zo komen mensen niet onder het bestaansminimum en houden zij geld over om van te leven.

Hier leest u meer.

READ MORE

Veiligheid en vindbaarheid van advocaten

Veel advocaten staan met hun woonadres in het handelsregister van de Kamer van Koophandel vermeld. Beseft u dat u daardoor gemakkelijk vindbaar bent voor onwelwillenden?

Recente ernstige voorvallen maken ons bewust van de kwetsbaarheid van advocaten. In opdracht van de NOvA worden veiligheidsscans uitgevoerd om advocatenkantoren te laten beoordelen op hun kwetsbaarheid.

Privéadres

De privéadressen staan vermeld op het uittreksel Handelsregister dat iedereen kan opvragen of kan raadplegen via de website van de KvK. Bij eenmanszaken, vof’s, cv’s en maatschappen zijn de privéadressen van de eigenaar, vennoten en maten openbaar. De reden hiervoor is dat zij persoonlijk aansprakelijk zijn voor de onderneming.
Als u niet wilt dat uw privéadres te achterhalen is via uw bedrijfsadres, kunt u overwegen uw bedrijf op een ander adres in te schrijven en uw openbaar privéadres te laten afschermen. Er zijn echter strenge voorwaarden om uw privéadres af te laten schermen, zie hiervoor deze webpagina van de KvK.

Ook kunt u overwegen om uw rechtsvorm om te zetten naar een rechtspersoon en het bedrijf op een ander zakelijk adres in te schrijven. Privéadressen van functionarissen van rechtspersonen zijn niet openbaar.

Locatie onafhankelijk werken en uw post

Ook als u uw kantoor elders heeft gevestigd, wilt u waarschijnlijk structureel of incidenteel thuiswerken. Het bespaart op kantoorkosten en kost minder reistijd. Waar de ene advocaat structureel wil thuiswerken en enkel nog op een dagkantoor met cliënten afspreekt, kiest een andere advocaat voor enkele dagen werken op kantoor en de rest vanuit huis.

Een logische stap is om ook benodigde ondersteuning te flexibiliseren. Zo hoeft u geen kantoorruimte voor een secretaresse aan te houden.
@Law Legal Back Office ontzorgt advocaten. U kunt onze ervaren professionals op abonnementsbasis voor (minimaal) 10 uren per maand inschakelen. Onze ondersteuning is iedere werkdag voor u beschikbaar. Bijvoorbeeld voor het bijhouden van uw inbox en agenda, het opstellen van opdrachtbevestigingen, stelbrieven en sluitbrieven, declareren en nog veel meer. Hier vindt u een overzicht van onze diensten.

Belangrijk voor locatie onafhankelijk werken is directe verwerking van uw inkomende post; u mag geen deadline missen. En dat is onhandig als u niet iedere dag op dezelfde locatie wilt werken. Immers, de post moet worden opgehaald bij kantoor of bij de postbus. Is het PostNL-punt echter wel geopend wanneer u dat wenst? Denk bijvoorbeeld aan coronamaatregelen, waardoor afhaalpunten beperkte openingstijden hebben of zelfs sluiten.

@Law biedt u de mogelijkheid om gebruik te maken van onze postbus als uw eigen postadres. Onder volledige geheimhouding en met de meeste discretie digitaliseren wij uw poststukken direct na ontvangst. U ontvangt de post direct in uw digitale systeem of als pdf-bestand beveiligd per e-mail verzonden via Zivver.
De fysieke stukken worden in uw eigen beveiligde Box op ons kantoor bewaard en indien gewenst eenmaal per maand per (aangetekende) post naar een door u op te geven adres in Nederland verzonden.
Corona of niet, wij beschouwen uw post als essentieel en blijven uw post dagelijks veilig digitaliseren! Zo blijft u iedere dag op de hoogte van uw post, ongeacht of u vanuit huis werkt of (enkele dagen) op een andere locatie.

Prijs excl. btw per maand per advocaat ongeacht het aantal poststukken is €150,-.
De module postservice is exclusief beschikbaar voor cliënten van @Law Legal Back Office. Hier vindt u meer informatie.

READ MORE

Legal Aid Desk – stroomlijnt uw toevoegingspraktijk

Onze Legal Aid Desk is gespecialiseerd in het stroomlijnen van werkzaamheden binnen de toevoegingspraktijk. Daardoor optimaliseert de tijdsbesteding en houdt de advocaat focus op de juridische aspecten van de zaak.

Hoeveel tijd bent u kwijt met aanvragen, declareren en peiljaarverlegging? En wat te denken van de steekproef RvR?
Ervaar nu het gemak van de Legal Aid Desk van @Law en beperk non-declarabele werkzaamheden in toevoegingsdossiers tot een absoluut minimum.

Hoe vaak wordt niet vergeten een eigen bijdrage aan cliënten in rekening te brengen? Of wordt de toevoeging te laat aangevraagd en niet toegekend?
In de praktijk zien wij dat het inschakelen van onze Legal Aid Desk kan leiden tot een omzetstijging van wel 35%.

Legal Aid Desk is één van de diensten van @Law Legal Back Office. Hier vindt u meer informatie over de tarieven.

READ MORE

Vóór 1 maart registratie rechtsgebieden

Het is weer tijd om aandacht te schenken aan uw registratie rechtsgebieden. Correcties en aanvullingen moeten uiterlijk vóór 1 maart zijn doorgegeven via Mijn Orde. Vergeet niet om ook de vermelding van uw rechtsgebiedenregister op uw website aan te passen na een correctie.

Loop uw PO-punten uit 2020 na.
Heeft u 5 punten behaald in een hoofdrechtsgebied? Dan mag u deze registreren. Houdt er rekening mee dat u op maximaal 4 hoofdrechtsgebieden geregistreerd mag staan. Daarnaast kunt u ook sub-rechtsgebieden aanvinken.
U dient in 2020 minimaal 10 PO-punten te hebben behaald.

Werkt u ook op toevoegingsbasis? Houdt er dan rekening mee dat de Raad voor Rechtsbijstand andere criteria hanteert voor registratie. Naast een algemene inschrijving dient een advocaat voor bepaalde specialisaties te worden aangemeld. Het betreft hier de volgende specialisaties waarbij een advocaat aan deskundigheidseisen dient te voldoen: Strafrecht, Psychiatrisch patiëntenrecht, Vreemdelingenrecht, Asiel- en vluchtelingenrecht, Personen- en familierecht, Jeugdzaken, Internationale kinderontvoeringszaken en Slachtofferzaken.
Attentie: voldoet u niet meer aan de deskundigheidseisen? Dan dient u uit eigen beweging de Raad om doorhaling van uw registratie voor het desbetreffende rechtsgebied en/of verwijsarrangement (Juridisch Loket) te verzoeken.

READ MORE
  • 1
  • 2